IEPENLOFTSPUL DE HEKSEN YN 'E TUN FAN COOPERSBURG

 

Nei njoggen jier is it wer safier. Akkrum krijt har twadde iepenloftspul. En ek dizze kear is de tún fan Coopersburg de lokaasje dêr ’t op 21, 22, 23 en 24 septimber 2023 de foarstelling De Heksen opfierd wurdt. It ferhaal fan De Heksen is basearre op it boek ‘The Witches’ fan Roald Dahl. De regy is yn hannen fan Gouden Gurbe-winner Job de Roo. 

 

De measte spilers en sjongers komme út Akkrum-Nes en omlizzende doarpen. De Roo bewurke foar Dreamteater Akkrum it ferhaal fan De Heksen ta in iepenloftspul. En hoewol’t je by heksen net fuort oan freonskip en leafde tinke is it dochs it grutse leafdesferhaal dat ea troch Roald Dahl skrean is. De tún fan Coopersburg is neffens De Roo it perfekte plak om it ferhaal ek echt belibje te kinnen; fan ferlies oant wer fierder gean, fan ferstilling oant spektakel.

 

De Heksen komme nei Akkrum, komme jo ek? Jo binne tige wolkom!

 

Spyldata: 21, 22, 23 en 24 septimer 2023

Tagongskaart: €19,50/€12,50 fan 9-12 jier

Heksen nijs

LEES MEER 342344973165976806107648519580
29-04-2023

Repetysjes op lokaasje úteinset

Hjoed de twadde repetysjedei fan iepenloftspul De Heksen yn ‘e tún fan Coopersburg.

LEES MEER 230426heerenveenkojoukepoortma
28-04-2023

Een lintsje foar Jouke Poortman

Jouke Poortman is altyd yn it spier foar ûnder oare Dreamteater Akkrum.

LEES MEER fb-1
22-04-2023

Repetysjes yn folle gong

De repetities voor het openluchtspel De Heksen zijn in volle gang.

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer

iconen-web-bedriuwen-wit

Sponsorpakket 

Heksen

Jo stypje mei 175 euro it Dreamteater Akkrum.

 

Doneer

Dizze fûnsen leverje in bydrage: