Wolle jo kaarten reservearje foar in foarstelling?

As jo jo gegevens ynfolje en oanjouwe om hokker stik it giet en hoefolle kaarten oft jo wolle, dan nimme wy dêrnei kontakt mei jo op.


Wolle jo goed jo e-mailadres ynfolje en kontrolearje? De befêstiging wurdt nei dit adres stjoerd en it is de iennichste wize wêrop 't wy jo berikke kinne. Heart jo neat fan ús, dan kinne jo it bêste kontakt mei ús opnimme.

Aginda

LEES MEER kindertoneel-blok
21-03-2024

Bern yn de spotlights!

Toaniellessen foar bern groep 6,7 en 8. De lessen starte op 21 maart 2024.

LEES MEER -ubuntu-foto-janneke-waringa
17-05-2024

Ubuntu

Frysktalig teaterprogramma Ubuntu yn de Terptsjerke yn Akkrum.