Alle fiif foarstellingen fan De Heksen sitte der op en it wie geweldich! Yn totaal binne der mear as 1600 besikers west, we ha hiele moaie reaksjes krigen en dêr binne we fansels hiel wiis mei. Noch efkes neigenietsje mei de foto's makke troch Margon Zondag.

 

Foto's

UBUNTU | 17 mei 2024