Wa binne wy? 

Statutêre namme is Stichting ' Akkrumer Dream Theater ' 

 

It bestjoer fan Dreamteater Akkrum bestiet út: 

  • John Gijsman (foarsitter)
  • Anneke Wiersma (sekretaris)
  • Renskje Hietkamp (ponghâldster)
  • Johannes van der Meer
  • Jouke Poortman 
  • Kees Middendorp 
  • Marja Wiersma 

 

 

De bestjoersleden fan de stichting dogge harren wurksumheden sûnder hokker foarm fan finansjele beleanning dan ek.

 

Finansjele ferantwurding fan projekten is op te freegjen by ponghâlder 

De ANBI status is troch de Belestingtsjinst takent.

Skriuwadres:

Ljouwerterdyk 55

8491 ML  AKKRUM

 

Telefoon: 06-21595247 (voorzitter)
Email: info@dreamteater.nl
Nûmer KvK: 59877936

RSIN: 853678339

Rabobank: NL33RABO0156743604

 

Wolle jo de statuten ynsjen, nim dan kontakt op mei de foarsitter of stjoer in e-mail nei info@dreamteater.nl 

 

Belied 2022-2026

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer