We binne út de skroeven! We hawwe no al 500 kaarten ferkocht foar it iepenloftspul De Heksen. 

Eltse jûn hawwe we plak foar 300 besikers. Yn totaal kinne we 1200 minsken ûntfange.