Hjoed de twadde repetysjedei fan iepenloftspul De Heksen yn ‘e tún fan Coopersburg. En opnij topwaar!