iconen-web-klub50

Sponsorpakket Klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum. 

At jo dat wolle wurdt jo namme/bedriuwsnamme/logo fermeld op ús webside. 

 

Folje it formulier yn om fuortendaliks ta te treden oant de " Klub fan 50 " en sponsor dêrmei Dreamteater Akkrum. Jo krije dêrnei in e-mail tastjoerd mei de befêstiging en in QR-koade om it sponsorbedrach fuortdaliks oer te skriuwen. Tige tank!

 

De ANBI-status is yn oanfraach fanôf 1-1-2023

UBUNTU | 17 mei 2024

iconen-web-stiper-wit

Sponsorpakket

De Stiper

Jo stypje mei 10 euro yn it jier Dreamteater Akkrum

 

Doneer

iconen-web-klub50-wit

Sponsorpakket 

De klub fan 50

Jo stypje mei 50 euro yn it jier Dreamteater Akkrum.

 

Doneer