2023 wurdt it jier fan it iepenlofspul Heksen yn de tún fan Coopersburg. 

De earste twa Heksen waarden op snein 8 jannewaris by de nijjiersdûk al sinjalearre yn Akkrum.