Hasto in idee of hast in dream foar it doarp? Lit it ús witte en faaks kinne wy tegearre, troch ús krêften te bondeljen, dizze dream wiermeitsje. Sa is it Flower Power Festival ûntstien, mar ek De Heksen, troch it dielen fan in dream.