Dreamteater Akkrum / fotografie: Sietze Eelsingh en Alex J. de Haan


 • a0a417e9-2983-4398-88eb-a6eb52
 • 5eccb962-c6a6-4cb4-8ba4-7c270f
 • 1616477a-11b3-4a04-961e-ac6776
 • 2c8274f9-3c14-4de0-afc0-830d7a
 • 101b7776-d2b8-465a-b425-9092ad
 • 9fef5ba5-987b-47a6-8ce9-6fbb18
 • 1c078125-46a0-44b5-899c-3f94ae
 • 99aff8a7-6832-42fe-b274-ff4523
 • d80f85c1-d826-4043-9825-8f16ec
 • c29c4b14-c91e-47ae-9512-e4a379
 • 5c9e9f15-05e2-4bf3-9240-0f535b
 • 75dbb210-a912-466e-98bb-6e6b69
 • a6a27be8-aaed-4f61-b179-19d5e9
 • 83b1f0bb-2939-4d8e-8b35-a3deb5
 • b40d0ed0-dbdc-4bd9-b9f4-93f3c6
 • b50055db-5c6f-4491-a565-ecafde
 • 8dd329d8-f74a-4c9f-b3b5-59d5a6
 • 5c3d0533-386a-4916-9957-6205dd
 • 9eeddccf-02e9-4999-9710-153a0f
 • ae39cd16-d284-4ede-9aff-e1c530
 • 70054f4b-992c-40df-80d9-afd0c3
 • 8c78a89a-ded2-4b99-854a-4e9098
 • b5b3c356-0f28-46f8-b2aa-ba7c78
 • c9cd0a56-a9d9-4919-b03e-2b9f99
 • 79a0f184-427e-4863-9014-6fa317
 • 919364e8-a66b-49dd-8732-239e80
 • 72cc1cdc-7d6d-40ee-b7d1-000f2c
 • 2eee656c-0453-476c-82a1-2c132b
 • 2e374638-5877-44e6-9b2c-fba9d0
 • e3dbf175-8143-4603-b64e-023e38
 • 75271482-2493-43dd-ba38-be899c
 • 8c78a89a-ded2-4b99-854a-4e9098
 • f304f50d-2cb9-4067-9f49-024bc8
 • 2eee656c-0453-476c-82a1-2c132b
 • 3cb3a276-ebbc-4cb5-881b-01fde3
 • e8d620b5-b416-4604-b625-a91151
 • 8a3f70fe-6c2f-4a74-b9fe-1ca9c8
 • 242ef593-bf6f-4631-8985-8d5068
 • 4b1ea210-d34c-4eac-8e70-63adca
 • 96534cbe-f7d4-4c62-b559-1f3493
 • b806aa55-3997-462e-ac37-b41299
 • cf7329b4-34a0-418d-bea4-badee6
 • 49a9700a-2e81-4878-9301-d16d7a
 • f4135b99-f437-4a1e-9713-407c5d
 • 82c90a23-e9ff-48c6-827b-f6d433
 • 4bff5b95-25a8-427e-8cb7-ff14e0
 • 5573c838-ed2c-4841-a8d6-384e43
 • 2a3d56b8-8086-458d-ba3d-38e006
 • 6dbe5bc0-27da-44ac-8972-a6a7ba
 • 7c543d89-ef89-416e-9af0-7d47f5
 • 0117bd15-8213-4582-9f20-dda094
 • 2c8274f9-3c14-4de0-afc0-830d7a
 • f175da83-56c7-43b7-be77-52b14f
 • 38013e7d-9787-45ac-a1ee-9e15db
 • 0a980d40-e769-4109-9db0-7a2f40
 • 2286deea-7dd7-447e-b49a-f9effd
 • ecf7ba87-6d8f-483f-afd9-f4e9e0
 • 5a2ef070-3912-4446-82d4-884928
 • ec3c9561-752c-4dfa-8bbe-8a6985
 • 3f727b02-1d60-405a-9113-a25aef
 • 5cfd7c96-8461-471d-b23e-1d1320
 • b0d3c595-4e99-4615-8d94-86aeea
 • 5cfd7c96-8461-471d-b23e-1d1320
 • 89680d08-d3dd-44d1-a47f-a7dc6d
 • cba6e27e-b6af-4692-bd9d-f2b1ab
 • 20506c2e-f93c-4944-a519-4d6611
 • 7e9c775a-0f1a-4c2f-925f-1fa57f
 • 34d55b67-b1fb-4a42-9dad-74b149
 • 2de42856-849f-4d24-af97-c7b19c
 • 54a3ed81-19da-4a18-9593-233c92
 • 6aa21455-af65-426f-b26b-c64ff6
 • 39bfcf3a-1b0f-418b-87c1-423644
 • 8819b1c5-c425-40ae-a75d-3ebada
 • f933af56-ae13-493d-9b34-497d18
 • 12ec3d3d-c7a8-4682-8fcb-f5a8e4
 • 9c5bff52-e65b-43da-bbe7-2738ec
 • 81eaf072-2988-4b9a-b5a9-9dd11b
 • 1506e657-24d2-4428-97fc-fee160
 • 77c9ffc4-83b3-47af-ad7a-daa44f
 • 713eaf78-f28f-4de0-87d3-129310
 • 891b30c2-18c7-4902-b0b0-15de88
 • d869df0d-4fc3-45a3-9a6d-b6598a
 • 58e4003c-0750-434f-9066-2a6458
 • dd89051e-ff32-4102-8003-970e56
 • ca6ead2c-f5ce-4939-953b-546eb9
 • a66927ec-4d48-47f6-a93d-4aafa3
 • d16acc0d-f02b-413c-9f4d-a723c2
 • e21f4b2d-3075-48a4-9fe8-7b97f1
 • 5c427155-5b33-4b2d-9411-868024
 • baa7eb33-a4d0-47d7-9eae-f72802
 • a64d65a0-4e7d-424b-9924-c1b532
 • b30997e7-a6af-4c52-8336-a44d6a
 • bb885663-8de1-400c-b634-55d1c9
 • e29065a3-c212-4e61-a4cb-e3c962
 • 13c7e1bc-fe2c-4b78-b9d1-a30f3f
 • ee493e89-fda5-4f1a-9974-138866
 • 7c264806-6004-4fee-a6ac-f6006c
 • 9d61ca89-1ef0-431a-a25c-cea712

Akkrum yn’t Ljocht is troch stipe fan Gemeente Heerenveen, Poscode Loterij-Buurtfonds en de VOAN  mei mooglik makke: