BINGO! 

In monolooch oer grutskens en skamte.

3 MAART om 20:00 oere yn de Lantearne

 

Tine liedt de bingo yn in buerthûs. 

Se komt hjoed te let. 

Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. 

Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne. 

Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. 

Dy stiet ynienen yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? 

Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: 'Bingo!'

 

By BINGO! sitst mei dyn bakje kofje of tee en in bingokaart mei oaren oan in tafel. 

By it bekende spul mei de nûmere baltsjes wurdst meinaam nei Tine har jeugd. 

Flak foar en tusken de tafels troch spilet Tamara Schoppert dizze troch Herman van de Wijdeven skreaune teatertekst. 

En wannear’t de priis wûn is, sjocht elkenien elkoar ris goed oan en drinkt noch in bakje kofje of tee mei elkoar.

 

BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS.frl) troch teaterkollektyf Ploech & Eide en spile earder dit seizoen yn in Nederlânsktalige ferzje op Festival Overmorgen fan de Fryske teaters. 

Tryater hat it stik oer earmoed en iensumheid omearme en bringt de Frysktalige ferzje nei ferskate lokaasjes yn Fryslân. 

De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan it bingo-spul hâldt.

 

Konsept:  theatercollectief Ploech en eide 

Tekst:  Herman van de Wijdeven  

Oersetting:  Tamara Schoppert 

Regy:  Mees van den Bergh  

Spul:  Tamara Schoppert 

Dramaturgy:  Dinanda Luttikhedde  

Foarmjouwing:   Hadewych ten Berge  

Sounddesign:  Jan Klug 

Produksjelieding:  Amarins Jansma   

Mei meiwurking fan:  UP! Nederland  

Kampanjebyld:  Tryntsje Nauta

 

Kaartferkeap: fanôf moandeitemoarn 6 febrewaris by de waarme Bakker Boonstra yn Akkrum!!!